وقتی اتو جرم می گیرد به راحتی  روی لباس ها لکه می اندازد در این هنگام است که متوجه میشوید باید بدانید چگونه اتوی خود را تمیز کنید. در ادامه چند روش خوب برای شما یاد خواهیم داد تا بتوانید به آسانی اتوی خود را تمیز کنید تا مثل قبل شود.